hopa-logo
Chytré žaluzie, vrata a interiéry od českého výrobce
0,00 

Informace o zpracování osobních údajů

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost HOPA PLZEŇ s.r.o. tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES, a dalšími souvisejícími právními předpisy (dále jen „GDPR“ nebo „Příslušné právní předpisy“).

Výrazy „Správce osobních údajů“, „Subjekt údajů“, „Osobní údaje“, „Zpracovávat“, „Zpracovávané“, „Zpracování“, „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“ a „Zpracovatel údajů“ jsou v tomto oznámení použity ve významech vymezených Příslušnými právními předpisy a budou v souladu s nimi vykládány.

Společnost HOPA PLZEŇ, jakožto správce, případně zpracovatel osobních údajů, shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) osobní údaje ve spojení s podnikatelskou činností. Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost HOPA PLZEŇ s.r.o., se sídlem Písecká 19, Plzeň, IČ: 26364409, sp.zn.: OR vedený KS v Plzni, oddíl C, vložka 15587 (dále jen „Společnost“).

Doručovací adresa: Písecká 19, 326 00 Plzeň

E-mail: firma@ho-pa.cz

Telefon: +420 777 719 289

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. CO ZAHRNUJÍ OSOBNÍ ÚDAJE?

Pojem „Osobní údaje“ zahrnuje veškeré identifikovatelné informace o Vás, jako např. jméno, příjmení, adresa, a veškeré další informace, které mohou být zpracovávány a které Vás mohou jednoznačně identifikovat.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD a ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování osobních údajů Společností je jednání o uzavření a plnění smlouvy, plnění povinností uložených Společnosti právními předpisy a oprávněný zájem Společnosti.

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje zejména pro následující účely: 

 • Plnění smluvního vztahu – jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy. Plněním smluvního vztahu se rozumí především poskytování služeb zákazníkovi, spojených s prodejem zboží, zhotovením díla a všech závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo.
 • Plnění právních povinností – povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy. Plněním právních povinností se rozumí také poskytování údajů a informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Oprávněný zájem správce – ochrana práv a právem chráněných zájmů správce a zájem na rozvoji obchodních vztahů s partnerem. Dále zpracování osobních údajů z důvodu bezpečnosti a zabezpečení.
 • Zasílání obchodních sdělení a přímý marketing – nabízení služeb Společnosti nebo třetími osobami, zasílání dotazníku spokojenosti, přání k narozeninám či PF, informací o novinkách na trhu a dalších obdobných sdělení. Zpracování referencí a využití fotografií provedeného díla k prezentaci Společnosti na internetu. Tato forma zpracování je podmíněna výslovně uděleným souhlasem zákazníků, který může být kdykoliv odvolán.
 • Na základě našich oprávněných zájmů nebo dodržování příslušných zákonných povinností můžeme rovněž zpracovávat Vaše Osobní údaje pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Osobní údaje nám mohou být poskytnuty přímo zákazníkem či jeho osobami blízkými, případně třetími stranami, jako je např. distributor elektrické energie. V některých případech můžeme také shromažďovat osobní údaje prostřednictvím zdrojů třetích stran, jako např. veřejné rejstříky (vyhledávání údajů o stavbě v katastru nemovitostí).

Fotografie provedeného díla budou při použití k prezentaci Společnosti (reference, prezentace na internetu) náležitě anonymizovány, např. bude zakryto číslo popisné stavby a podobné údaje, které by mohly vést k identifikaci nemovitosti. Spojení fotografie se jménem klienta bude provedeno pouze s výslovným souhlasem klienta.

4. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování

Jméno, příjmení

Plnění smluvního vztahu. Plnění právních povinností. Oprávněný zájem správce. Zasílání obchodních sdělení. Reference.

Datum narození

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce.

Rodné číslo

Plnění smluvního vztahu. Plnění právních povinností.

Adresa

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce. Zasílání obchodních sdělení.

E-mail

Plnění smluvního vztahu. Plnění právních povinností. Oprávněný zájem správce. Zasílání obchodních sdělení. Reference.

Telefonní číslo

Plnění smluvního vztahu. Plnění právních povinností. Oprávněný zájem správce. Zasílání obchodních sdělení. Reference.

Číslo účtu

Plnění smluvního vztahu. Plnění právních povinností.

IČ, DIČ

Plnění smluvního vztahu. Plnění právních povinností. Oprávněný zájem správce.

Údaje o smlouvě (číslo smlouvy, datum apod.)

Plnění smluvního vztahu. Plnění právních povinností. Oprávněný zájem správce.

Údaje o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti subjektu

Plnění smluvního vztahu. Plnění právních povinností. Oprávněný zájem správce.

Údaje o nemovitosti ve vlastnictví či nájmu subjektu (údaje o parcele, projektová dokumentace stavby)

Plnění smluvního vztahu. Plnění právních povinností.

Údaje o odběrném místě (EAN, hodnota hlavního jističe apod.)

Plnění smluvního vztahu. Plnění právních povinností.

Údaje o odběru elektřiny (faktury za elektřinu)

Plnění smluvního vztahu. Plnění právních povinností.

Fotografie nemovitosti/stavby

Plnění smluvního vztahu. Plnění právních povinností.

Fotografie provedeného díla

Plnění smluvního vztahu. Plnění právních povinností. Oprávněný zájem správce. Reference.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Společnosti, či jednotlivým zpracovatelům či správcům osobních údajů Společnosti, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje mohou být předány:

 • Externí účetní společnosti, daňoví poradci Společnosti,
 • Externí advokátní kanceláři,
 • zpracovatelům, kteří Společnosti poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby anebo kteří jsou našimi obchodními partnery,
 • Distributorovi energie klienta za účelem realizace procesu prvního paralelního připojení mikrozdroje,
 • Státnímu fondu životního prostředí ČR (příp. další státní instituci) za účelem podání žádosti o dotaci.

Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

6. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a díle po dobu, po kterou je Společnost povinna, jakožto správce osobních údajů, osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smluvního vztahu

Po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Plnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

Oprávněný zájem správce

Maximálně po dobu 3 let od doby uchování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy v některých případech lhůtu delší, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

Zasílání obchodních sdělení

Po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, případně do odvolání souhlasu se zpracováním.

 

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souvislosti s Vašimi Osobními údaji máte po dobu uchovávání Vašich Osobních údajů zejména tyto konkrétní práva: 

 • Právo na přístup – máte právo zjistit, jaké Osobní údaje o Vás uchováváme, a obdržet kopii takových Osobních údajů; 
 • Právo podat stížnost – máte právo u dozorového úřadu v oblasti ochrany osobních údajů podat stížnost týkající se zpracování Vašich Osobních údajů. V České republice u Úřadu pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje uvedeny níže);
 • Právo na výmaz – v některých případech můžete požádat o výmaz Osobních údajů, které o Vás uchováváme;
 • Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku a požádat nás, abychom Vaše Osobní údaje přestali zpracovávat v případech, ve kterých se při zpracování Vašich Osobních údajů spoléháme na náš oprávněný zájem anebo na oprávněný zájem třetí strany;
 • Právo na přenositelnost – můžete nás požádat, abychom Vám poskytli určité Osobní údaje, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu (vyjma případů, kdy jsou nám takové údaje poskytnuty v ručně psaném formátu, kdy Vám takové osobní údaje budou v takovém ručně psaném formátu na požádání poskytnuty). Kde je to technicky možné, můžete nás požádat, abychom takové Osobní údaje poskytli Vámi určené třetí straně v roli správce;
 • Právo na opravu – máte právo aktualizovat nebo opravit veškeré nepřesné Osobní údaje, které o Vás uchováváme;
 • Právo na omezení – máte právo požadovat, abychom přestali v některých případech Vaše Osobní údaje používat, a to včetně případů, kdy se domníváte, že Vaše Osobní údaje zpracováváme protiprávně nebo že jsou Vaše Osobní údaje, které uchováváme, nepřesné; 
 • Právo odvolat souhlas – v případě, že je naše zpracovávání založeno na Vašem souhlasu. Odvolání souhlasu nebude mít dopad na zákonnost zpracování na základě Vašeho souhlasu poskytnutého před jeho odvoláním; a
 • Právo být informován o zdroji – v případě, že Osobní údaje, které o Vás uchováváme, jste nám neposkytli přímo Vy, máte právo být rovněž informováni o zdroji, ze kterého Vaše Osobní údaje pocházejí.

Vezměte prosím na vědomí, že Vaše práva související s Vašimi Osobními údaji nejsou absolutní a že nemusíme být schopni Vaší žádosti vyhovět, pokud nám v tom brání Příslušné právní předpisy.
8. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelu zpracování, a rovněž různě pravděpodobným a závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob Společnosti zavedla a zachovává vhodná a dostačující technická a organizační opatření, aby osobní údaje ochránila před případným neoprávněným nahodilým nebo protiprávním zničením nebo ztrátou, pozměněním, zpřístupněním nebo zpřístupněním předaných, uložených nebo jiným způsobem zpracovaných osobních údajů.

Společnost zajistila, aby zaměstnanci zpracovávající osobní údaje byli o těchto technických a organizačních opatřeních informováni a aby byli s ohledem na Vaše osobní údaje vázáni povinností mlčenlivosti.

9. STÍŽNOSTI

Chcete-li podat stížnost vůči způsobu, jakým zpracováváme Vaše Osobní údaje, můžete nás kontaktovat na kterémkoliv výše uvedeném kontaktním čísle nebo adrese. Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

 

HOPA PLZEŇ s.r.o. | © 2024

Clevero Clevero. Chytrý eshop na míru.

Obsah košíku
Celkem: 0 
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování